Dziękujemy za kontakt

Twoja wiadomość została przesłana.
Postaramy się odpowiedzieć na nią w możliwie najkrótszym czasie.

Pozdrawiamy
OK

REGULAMIN OBIEKTU

– § 1 –

Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu. Rezerwacji apartamentu można dokonać telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną lub wypełniając formularz rezerwacyjny.

– § 2 –

Wynajmujący zobowiązany jest do rozpoczęcia pobytu zgodnie z rezerwacją. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie obiektu, stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych oraz przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.

– § 3 –

Wpłata zadatku jest równoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez wynajmującego.

– § 4 –

Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa i trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego oraz cisza nocna w godzinach od 22:00 do 07:00. Nie opuszczenie apartamentu do godz. 11:00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości 50% stawki dziennej pobytu, a do godz. 16:00 w wysokości 100% stawki dziennej. Goście naszych Gości są mile widziani w godzinach od 09:00 do 22:00.

– § 5 –

Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.

– § 6 –

Apartament udostępniany jest tylko po uiszczeniu całej opłaty za pobyt.

Najmujący nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

– § 7 –

Na wniosek osoby wynajmującej domek/apartament może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba, ale dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.

– § 8 –

Ośrodek pobiera opłatę klimatyczną, wysokość opłaty jest naliczona zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mielno.

– § 9 –

Na terenie ośrodka jest ogrodzony parking niestrzeżony. Każdy domek ma zagwarantowane jedno miejsce parkingowe. Parking na terenie posesji jest tylko dla wynajmujących nasz obiekt, parking jest bezpłatny.

– § 10 –

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka.

– § 11 –

Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie ośrodka (odpowiedzialność ustalana indywidualnie na podstawie cen rynkowych). Wykupiony pobyt w ośrodku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do wynajmujących. Właściciel nie ponosi za nie odpowiedzialności.

– § 12 –

Osoba wynajmująca domek/apartament zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku. Potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną (ustalaną indywidualnie na podstawie cen rynkowych) za wyrządzone szkody.

– § 13 –

Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.

– § 14 –

Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.

– § 15 –

Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.

– § 16 –

Rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P - POŻ.

– § 17 –

W domkach/apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, smażenia ryb (zakaz smażenia ryb pod groźbą kary w wysokości 2000 zł) jak i palenia papierosów, osoby palące prosimy o wychodzenie na taras, a w trosce o czystość korzystanie z popielniczek.

– § 18 –

W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny postępować zgodnie z instrukcjami P-POŻ.

– § 19 –

Właściciele ośrodka wyrażają zgodę na pobyt w domkach zwierząt domowych - posiadających aktualne szczepienie. Zwierzę na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku, bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów (pobyt zwierząt wymaga wcześniejszego ustalenia z Właścicielami obiektu).

– § 20 –

Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz materialnie szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta odpowiada jego właściciel do wysokości kosztów usunięcia zniszczeń.

– § 21 –

Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka. W przypadku odmowy, przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

– § 22 –

Kierownictwo obiektu może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła regulamin w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu ośrodka, mieniu innego wynajmującego, szkody na osobie wynajmującego, pracownika obiektu lub innych osób przebywających w ośrodku.

– § 23 –

W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje właściciel lub osoba uprawniona.

– § 24 –

Naszym wynajmującym nie zapewniamy środków higienicznych oraz środków czystości.

– § 25 –

Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go.

– § 26 –

Na terenie domków zabronione jest zakłócanie spokoju np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa oraz zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

– § 27 –

Na terenie ośrodka obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h. Prosimy o ostrożną i wolną jazdę na terenie kompleksu.

– § 28 –

Opuszczanie ośrodka samochodem po godz. 22:00 prosimy o ustalanie z kierownictwem.

– § 29 –

Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji.

– § 30 –

Apartamenty posiadają centralne ogrzewanie dlatego zabrania się używania piecyków elektrycznych.

– § 31 –

Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie ośrodka.

– § 32 –

Zwracamy się z prośbą o regularne opróżnianie koszy na śmieci do kontenerów znajdujących się na terenie obiektu.

– § 33 –

Odbiór i zdanie apartamentu odbywa się zawsze w towarzystwie właściciela lub osoby uprawnionej.

– § 34 –

W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu, furtki i bramy wynajmujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł brutto.

– § 35 –

O komfortowy pobyt i spokojny wypoczynek na miejscu dba właściciel lub uprawniona osoba. Personel ośrodka służy pomocą i jest do dyspozycji pod numerem telefonu 795 154 791 (pod wskazany numer prosimy również o zgłaszanie wszelkich usterek oraz innych uwag).

POBIERZ REGULAMIN W WERSJI PDF
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ADRES
MIELNO 76-032, ul. Pontonierów 4
TELEFON
+48 795 154 791 - Joanna Polińska
* pola obowiązkowe